ALLMÄNNA VILKOR

Det är inte tillåtet att använda denna hemsida utan att först ha accepterat dessa allmänna villkor. När du går in på hemsidan och tar del av informationen utgör det samtidigt ett kvitto på att du accepterat dessa villkor och att du därmed också avstår från ev. anspråk på Intervet eller dess dotterbolag eller anställda som kan uppstå vid användning av hemsidan eller informationsmaterial eller annat som där lagras.

Hemsidan och den information i form av text, bilder, logotyper, ikoner etc. tillhandahålles i befintligt skick och utan några övriga garantier av något slag. Hemsidan har framställts i informationssyfte och Intervet kan ej ta ansvar för ev skada som kan uppkomma till följd av publiceringen. Informationen på hemsidan är delvis av aktualitetskaraktär och kan vid behov ändras både till innehåll och form utan föregående varsel.
Hemsidan innehåller länkar till en del andra hemsidor som ligger utanför vår kontroll. Det kan uppstå situationer där sådana länkar blir inaktuella eller att innehållet på länkad hemsida ändras så att länkning ej längre är motiverad. Det är ej tillåtet för besökare på hemsidan att lägga till, ändra, byta ut eller modifiera information som presenteras på denna hemsida.

I den mån Intervets svenska hemsida innehåller produktinformation så avser den produkter som marknadsförs i Sverige och följer den den svenska registreringen av läkemedel. På den internationella hemsidan förekommer information om produkter som tillhandahålles i andra länder.

I den mån finansiell information om bolaget citeras på hemsidan, tex utdrag ur årsredovisning e dyl skall det anses att den tryckta och publicerade versionen är den korrekta.

Informationen på denna hemsida ägs av Intervet och skyddas av upphovsrätten. Det är inte tillåtet att kopiera, återutsända, distribuera, sprida, sälja, publicera, eller på annat sätt mångfaldiga innehållet på hemsidan. Utskrift eller i förekommande fall nedladdning för personligt icke-kommersiellt bruk är dock tillåtet. Likaså är det tillåtet att använda utskrifter från hemsidan tex som studiematerial i slutna grupper.
Dock måste Intervet anges som källa och dessa villkor göras kända för mottagarna. Utskrift och tillåtet lån av material från hemsidan innebär dock inte i något fall att rättigheterna till innehållet därigenom överlåtes.

Dessa villkor skall vid tvist tolkas och bedömas utifrån holländsk lag och avgöras i holländsk domstol. Det beror på att moderbolaget Intervet International har sitt säte i Holland.