SÄKERHETSFRÅGOR

Intervet ABs integritetsskydd

Intervet AB upprätthåller en dialog med personer som har ett yrkesmässigt intresse att följa utvecklingen av läkemedel och sjukvård. I syfte att kunna nå ut med information om produkter liksom om forskning och produktutveckling, behandlar Intervet AB personuppgifter över befattningshavare i sjukvårdssektorn. Grundläggande personuppgifter insamlas och registreras av Cegedim AB. Du har normalt erhållit information om denna behandling av personuppgifter direkt av Cegedim. Intervet AB är genom avtal anslutet till Cegedims Integritetsskyddsprogram och den information om behandling av personuppgifter Du erhållit från Cegedim omfattar alla läkemedelsbolag som anslutit sig till Integritetsskyddsprogrammet.

Intervets integritetsskydd omfattar också den behandling av personuppgifter som förekommer i samband med besök på delar av denna hemsida. Följande integritetsskyddsregler gäller och de har upprättats för att Du skall erhålla klarhet gällande den informationsinsamling som förekommer via webbsidan och hur uppgifterna används.

Hur webbinformationen används

Din dators IP-adress används för att kontrollera och uppdatera vår server och vår hemsida. IP-adressen kan även användas för ge oss information om Dina intresseområden och för insamling av demografisk information om dem som besöker hemsidan.

Via beställningsrutor på hemsidan har veterinären/kliniken möjlighet att beställa information och i vissa fall sk. klinikmaterial. Vid beställningar ber vi Dig fylla i sådan information som erfordras för fortsatta kontakter med anledningen av beställningar, t ex namn, adress, särskilda behörighetskoder för förskrivare av läkemedel, e-postadress, med flera uppgifter. Vi använder personuppgifterna för att uppfylla Dina beställningar. Vi använder också uppgifterna för att kontakta Dig med information i andra frågor. Uppgifterna lämnas inte ut utanför Intervet ABs koncern. Vi skickar inte ut någon information från hemsidan utan föregående aktiv handling, tex i form av beställning eller medgivande.

Intervet AB håller Dina personuppgifter aktuella på automatisk väg genom sambearbetning med andra register. Uppgifterna kompletteras också med sådana personuppgifter som underlättar en effektiv registervård, t ex med ändrade namn- och adressuppgifter för post och telekommunikation.

Säkerhet

Intervet AB har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Rätta uppgifter

Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra uppgifter som Du tidigare lämnat. Maila oss under adress: email.sweden@intervet.com.

Det är också viktigt att meddela HSAR (Hälso- och Sjukvårdens AdressRegister) vid ev ändringar i kontaktuppgifter etc. Se vidare www.hsar.se.